Sposoby na prosty zarobek w internecie
Smart Barre
Adbiznes.com

Smart Barre to jeden z najnowszych (bo powsta? zaledwie w sierpniu 2007 ) francuskich programów p?ac?cych za prac? z w??czonym surfbarem, niedu?ym bannerem, w którym wy?wietlane s? reklamy.
Rewelacyjnym novum jest dogodno?? dowolnego sterowania jego po?o?eniem. W przeciwie?stwie do innych surfbarów, umie?ci? go mo?na na ekranie we wszelkich mo?liwych pozycjach, a dodatkowym plusem zwi?kszaj?cym jego atrakcyjno?? jest dost?pna u?ytkownikowi zmiana przejrzysto?ci obrazu.
Innowacj? tak?e system referencyjny odbiegaj?cy od dotychczasowych standardów. W Smart Barre jest a? trzy poziomy i chocia? pierwszy nie wydaje si? równie atrakcyjny jak w innych surfbarach, to dwa dalsze zapewniaj? promotorom niez?? siatk? poleconych.

Metody zarabiania:
* Odbiór reklam w oknie surfbara
* Sekcja Clics Rémunérés
* Procent od zarobków poleconych

Poziom poleconych:
* 1 poziom - 25%
* 2 poziom - 10%
* 3 poziom - 10%

Metody wynagrodze?:
* Punkty o zmiennym przeliczniku wymieniane raz w miesi?cu na gotówk?
Minimum: 15,00 euro

Metody p?atno?ci:
* PayPal

Bonusy:
* 300 punktów za rejestracj?


\/ Link do rejestracji \/ Adbiznes.com

Rejestracja:
Przed rejestracj? warto wybra? przegl?dark?, najlepiej Internet Explorer lub Oper?. Rejestracja i ?ci?gniecie pluginu przez FireFoxa mo?e utrudni? lub uniemo?liwi? uruchomienie surfbaru.
Wskazane jest uprzednie wyczyszczenie cookies.

Na stronie nale?y wype?ni? formularz wg wzoru:

Nom - nazwisko
Prenom - imi?
E-mail - e-mail (sugerowane poni?ej)
Adresse - ulica (opcjonalnie)
Ville - miejscowo?? (opcjonalnie) Code Postal - kod pocztowy bez my?lnika (opcjonalnie)
Pays - kraj (opcjonalnie)
Mot de passe - has?o (obra?)
Retapez mot de passe - has?o (powtórzy?)
Recevoir la newsletter - zaznaczy? akceptacj? newslettera
J'accepte le réglement - zaznaczy? akceptacj? regulaminu
Zatwierdzi? buttonem Inscription

Na podany adres e-mailowy zostanie wys?any e-mail "Confirmation email" zawieraj?cy link aktywacyjny.
Klikni?cie go przeniesie na stron? programu i mo?na ju? zalogowa? si? w programie. Po zalogowaniu niezb?dnym jest pobranie pluginu dost?pnego w sekcji Navigation. Pobranie przez klikni?cie linku:
Télécharger la barre
lub Télécharger la barre(2)

Niewielkie pliki b?yskawicznie ?ci?gaj? si? na pulpit.
Télécharger la barre po wypakowaniu instaluje si? z pliku setup.exe

Télécharger la barre(2) nie wymaga instalacji,

a klikni?cie od razu uruchamia surfabar, w który nale?y wpisa? swój e-mail i has?o a nast?pnie zatwierdzi? buttonem "OK"
Surfbar rozpoczyna prac? i teraz mo?na wg w?asnego uznania umiejscowi? go na ekranie.
Pozycj? surfbara na monitorze zmienia si? w niewielkim panelu bezpo?rednio na bannerze, korzystaj?c z wszytych w niego funkcji

Nawigacja w menu bannera:
* Aller sur le site - przej?cie na stron? programu
* Opacite - ustawienie przejrzysto?ci obrazu w %
* Deplacer la barre - zmiana po?o?enia surfbaru
* Mes points - aktualny stan punktów
* Forum - przej?cie na forum programu
* Deconnexion - wylogowanie
* Quitter - zamkni?cie surfbaru

Prac? surfbara co pewien czas przerywa pojawiaj?cy si? na bannerze ci?g znaków, które nale?y wpisa? w puste okienko i zatwierdzi? klikaj?c button OK.
Jest to ogólnie stosowany test aktywno?ci u?ytkownika zobowi?zanego do obecno?ci przy komputerze podczas emisji reklam.
Konieczno?ci potwierdzenia swojej obecno?ci przeoczy? zreszt? nie sposób. Surfbar skonstruowany jest tak dowcipnie, ?e sam si? o to upomni przeskakuj?c na ?rodek monitora, a po wpisaniu cyferek grzecznie powróci na wyznaczone miejsce.

Adbiznes.com

?ród?o : http://www.net-zarabianie.pl
Info
Pomoc :
GG : 8605024
E-mail : senseisro@gmail.com

POLECAMY
SmarBarre
Bux.to