Sposoby na prosty zarobek w internecie
MoneyBookers
Adbiznes.com

MoneyBookers - pozwala ka?demu przedsi?biorstwu lub osobie prywatnej posiadaj?cym adres E-Mail na bezpieczne przesy?anie i otrzymywanie p?atno?ci przez Internet.

Adbiznes.com

MoneyBookers obecnie cieszy si? ogromn? popularno?ci? wsród Polaków, gdy? ca?y serwis jest w j?zyku polskim co znacznie u?atwia nam rejestrowanie nowego konta oraz poruszanie si? po nim. Za?o?enie jak i prowadzenie konta jest w pe?ni darmowe, jednak pobierane s? znikome prowizje za przelewy jak to bywa w ka?dym banku tego typu. Jest tak?e opcja przelewania naszych pieni?dzy na Polskie Konta Bankowe.
Jedyn? wad? jest to i? tylko osoby pe?noletnie mog? za?o?y? Internetowe Konto w MoneyBookers, jednak nie stanowi to wielkiej przeszkody gdy? zawsze mo?emy za?o?y? je na którego? z rodziców lub na kogo? zaufanego.


Po wej?ciu na stron? nale?y prze??czy? si? na j?zyk polski i post?powa? zgodnie z instrukcj?
Info
Pomoc :
GG : 8605024
E-mail : senseisro@gmail.com

POLECAMY
SmarBarre
Bux.to