Wracamy :)
Dodane przez Sensei0 dnia February 20 2010 18:36:45
Po 3-miesi?cznej przerwie w ko?cu wracamy do sieci, ?eby pomaga? wam zarabia? w internecie !
Niestety stary portal oraz wszystkie informacje tam zawarte zosta?y bezpowrotnie utracone. Stracili?my dowody naszych wyp?at oraz wszystkie opisy systemów zarabiania w sieci. Jednak to jeszcze bardziej zmobilizowa?o nas do pracy, stworzyli?my zupe?nie nowy portal, z nowym design'em now? baz? danych MySQL oraz lepiej zoptymalizowanym kodem PHP. Wszystko to pozwoli wam na bardziej stabiln? prac? z nasz? stron?.
Na razie zawarte zosta?y tu informacje o wa?niejszych surfbarach o raz Bux'ach, wkrótce jednak pojawi si? ich wiele wi?cej.

W zwi?zku z utrat? starego serwera utracili?my równie? nasz kana? g?osowy Team Speak, wi?c w tym momencie jeste?my w stanie nie?? wam pomoc jedynie przez komunikator tekstowy Gadu Gadu (pod numerem : 8605024)

W najbli?szym czasie postaramy si? doda? dla was jak najwi?cej udogodnie? i sposobów na ?atwy zarobek w sieci

Pozdrawiamy - za?oga NOWEGO eMoney !